ALGEMEEN REGLEMENT W.T.C MASTENTOP

W.T.C. MASTENTOP is een feitelijke vereniging die deel uitmaakt van de VWB (vlaamse wielrijdersbond), en heeft haar clublokaal in het café STAPELHOEF Veldstraat, 92 Brecht. Het aantal bestuursleden bedraagt 9 leden, met als voorzitter L.Mertens, secretaris J.Verhoye, penningmeester en materiaalmeester F.Geerts, logistiek H.Aernouts, overige bestuursleden L.Aernouts, J. Vrints, D. Beckers, W. Aernouts & T. Van Tichelen.

Het bestuur is niet aansprakelijk, noch ten private titel, noch ten collectieve titel voor ongevallen onder welke vorm dan ook. Er kan tegen het bestuur geen enkel verhaal uitgeoefend worden.​
De club heeft als voornaamste doelstelling het aanmoedigen van het fietstoerisme.
Om de familiale geest van de vereniging en het bovenvermelde doel te bereiken kan de vereniging een aantal nevenactiviteiten organiseren. Deelname en/of medewerking aan de fietsactiviteiten en/of nevenevenementen wordt steeds geaprecieerd.

Lid zijn van de club wil ook zeggen zoveel mogelijk meewerken aan allle andere activiteiten van de club.
Het officiële fietsseizoen start de tweede zondag van maart en eindigt de laatste zondag van oktober.
Tenzij anders meedegedeeld start elke clubuitstap aan het clublokaal STAPELHOEF.
Er wordt steeds stipt gestart op het voorziene uur bij het clublokaal, tijdens de rit wordt steeds in groep gereden.
De ritten (A - B - C) worden meedegedeeld aan de hand van een rittenschema dat opgesteld wordt door het bestuur.

De snelheid van de rit wordt aangegeven door de groepsleider. Het motto is SAMEN UIT SAMEN THUIS.

De gemiddelde richtsnelheid per groep is als volgt: 
* A groep: 31 - 37 km/uur 
* B groep: 27 - 32 km/uur
* C groep: 27 - 30 km/uur

Er wordt een tussenstop voorzien onderweg waar 5 euro wordt uitgelegd voor 2 consumpties.
Voor de overige consumpties (meestal in het clublokaal) wordt een vast bedrag voorzien.
Ieder lid moet op de hoogte zijn van de verkeerscode in het algemeen en van de verkeerscode betreffende het wielertoerisme in het bijzonder en dient er zich aan te houden. 

Op het einde van het seizoen wordt het eindklassement opgemaakt. De clubkampioen van de A - B - C ploeg met de meeste km's wordt gehuldigd tijdens het teerfeest. 

Eventuele opmerkingen, voorstellen of nieuwe ideeën mogen altijd aan een bestuurslid doorgegeven worden, deze zullen in de volgende bestuursvergadering besproken worden.
Voor elke rit (A - B ploeg) wordt een lid aangeduid om met de volgwagen te rijden. Wie niet op de voor hem voorziene datum kan rijden, zoekt zelf een vervanger binnen of buiten de club. 
Bij pech zoekt de volledige groep een veilige plaats om te stoppen. 
De volgwagen heeft wielen mee ter vervanging van een lekke band of defect.
De reservewielen moeten altijd tegen de volgende rit weer in de volgwagen zitten.

Het lidgeld bedraagt 25 euro per jaar, te voldoen aan het begin van het seizoen of tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Bijkomend zijn de leden verplicht zich aan te sluiten bij de V.W.B.(Vlaamse Wielrijdersbond), door zich aan te sluiten bij de VWB zijn deze leden automatisch verzekerd. V.W.B.-lidmaatschap wordt geregeld door de club, na betaling van het V.W.B lidgeld (in 2019 - 32€).
    
Gastrijders kunnen kiezen voor 3 losse ritten en kunnen daarna beslissen officieel lid te worden.
Deze 3 ritten rijden ze op eigen verantwoordelijkheid. Noch bestuur, noch de club kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten of ongevallen door hem veroorzaakt.
Bij inschrijving of hernieuwing van het lidmaatschap verklaart het lid zich akkoord met het reglement
van de club.

LEDENSTOP tot einde seizoen 2019.
De huidige sponsorovereenkomst voorziet dat de clubkledij vijf opeenvolgende jaren behouden blijft.
Ieder lid kan beschikken over een basispakket kledij die hij bij onze vereniging kan bekomen tegen betaling van een waarborg van 150€.

Elk jaar kan 20€ van deze waarborg terugverdient worden door het deelnemen van minstens 15 clubactiviteiten. Dit zal verrekend worden tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.
Tijdens de door de club georganiseerde ritten worden de leden geacht steeds in clubuitrusting te fietsen. Het dragen van een valhelm is steeds verplicht.
WTC Mastentop - Privacyverklaring

1.     Algemeen


WTC Mastentop hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTC Mastentop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•  je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
•  verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•  vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
•  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
•  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•  op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als WTC Mastentop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
WTC Mastentop
Zetel:    Veldstraat 81, 2960 Brecht
Emailadres:  wtcmastentop@gmail.com

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

2.      Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door WTC Mastentop verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
•  Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
•  Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
•  Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
  • Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)
  • Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,… (uitvoering overeenkomst)
•             Het deelnemen aan competities en tornooien
  • Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)
  • Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst)
•             Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst)
•             Promotie, PR en communicatie waaronder
  • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)
  • Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)

2.                Welke gegevens verwerken we?


Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :
•             Identificatiegegevens : naam, voornaam
•             Privé-contactgegevens :  telefoonnummer, e-mail, adres
•             Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
•             Rijksregisternummer
•             Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, kledijmaat
•             Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)
•             Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …)
•             Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4.      Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
•             het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
•             het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
•             het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
•             het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.
Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5.      Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers


Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:
-  Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)
-  Subsidiërende overheden
-  Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
-  De sportfederatie, zijnde Vlaamse Wielrijdersbond

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte

6.      Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

7.      Bewaartermijn


WTC Mastentop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
WTC Mastentop verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 20 jaar of maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking)

8.      Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

•  Alle personen die namens WTC Mastentop  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
•  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
•  Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•  Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze personen wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

9.      Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.
Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

10.    Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

11.    Wijzigingen aan onze privacyverklaring


WTC Mastentop kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 26/05/2018.
Opgemaakt te Brecht op 11/06/2019